Disclaimer website Volvo Car Insurance

Disclaimer website Volvo Car Insurance

De websitewww.volvocarinsurance.nl vormt de aanwezigheid op het internet van Volvo CarInsurance. Volvo Car Insurance is een samenwerking tussen Volvo Cars NederlandB.V. en Baloise Belgium N.V. Deze website wordt beheerd door Volvo CarsNederland B.V. en de inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd. Personen die zich tot die website toegang verschaffen en informatie oproepen, verklaren dat zij ermee instemmen de onderstaande bepalingen na te leven.

Gebruik van de website en afwijzing van verantwoordelijkheid

Bij het ontwerpen en beheren van zijn websites neemt Volvo Car Insurance de nodige technische en organisatorische voorzorgen om de werking ervan te waarborgen. Toch kan een defecte prestatie niet uitgesloten worden, zoals het verlies of het vervalsen van gegevens, virusinfecties en onderbrekingen in de werking. De gebruiker heeft toegang tot de websites op zijn of haar eigen risico. Meer bepaald verstrekt Volvo Car Insurance geen enkele zekerheid omtrent de werking of foutloze werking van de website. Bovendien kan zij niet waarborgen dat de website of de individuele servers vrij zijn van virussen of schadelijke elementen. Volvo CarInsurance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortkomt uit de toegang tot haar websites of individuele elementen van haar websites, of uit hun gebruik (of uit omstandigheden die hun toegang of gebruik onmogelijk maken). Verder behoudt Volvo Car Insurance zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de websites op te schorten of, in ernstige gevallen, te blokkeren indien veiligheidsrisico’s gedetecteerd worden, tot op het ogenblik dat de risico’s verwijderd zijn. Volvo CarInsurance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor beschadiging of bedrijfsschade die voortvloeit uit het opschorten of blokkeren van de toegang.

Betrouwbaarheid van gepubliceerde informatie en afwijzing van garanties

Volvo Car Insurance doet al het nodige om ervoor te zorgen dat de informatie op haar websites correct en bijgewerkt is op het ogenblik van publicatie. Niettemin zijn nochVolvo Car Insurance, noch haar contractpartners, in staat om een expliciete of impliciete zekerheid of waarborg te verlenen (zelfs ten opzichte van derden)inzake de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. NochVolvo Car Insurance noch haar contractpartners aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit beslissingen die genomen werden op basis van onjuiste of ontoereikende informatie of een gebrek aan informatie. De producten en diensten die op de Volvo Car Insurance website gepresenteerd worden, vormen noch een aanbeveling noch een aanbod om te kopen of te verkopen, of om een verzekeringspolis te nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, behoudt Volvo Car Insurance zich het recht voor eeninschrijving te weigeren zonder dat enige reden vermeld hoeft te worden.

Gelinkte websites

De Volvo CarInsurance website bevat links naar andere internetsites. Volvo Car Insurance heeft deze websites niet gecontroleerd en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent hun inhoud, de producten, diensten of andere aanbiedingen die erop gepresenteerd worden, of omtrent de naleving door die websites van de voorschriften betreffende gegevensbescherming. De gebruikersactiveren op elk moment die links op hun eigen risico.

Vatbaar voorwijziging

Volvo Car Insurance behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op zijn websites te wijzigen.

Auteursrecht

Alle elementen op deVolvo Car Insurance website zijn door auteursrecht beschermd en behoren uitsluitend aan Volvo Car Insurance toe. De inhoud van de website – volledig of in de vorm van een uittreksel – kan worden opgevraagd, uitgeprint, gekopieerd, opgeslagen en opgemaakt voor uitsluitend privé-gebruik. Indien elementen geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden in gelijk welke vorm, elektronisch of schriftelijk, dient Volvo Car Insurance uitdrukkelijk als bron vermeld te worden. Tekens van auteursrecht, merknamen en andere wettelijk beschermde benamingen mogen noch gewijzigd noch verwijderd worden. Wanneer software of andere gegevens van/op de Volvo Car Insurance website opgeslagen of gekopieerd worden, wordt geacht dat de respectieve gebruiksvoorwaarden aanvaard zijn.Gehele of gedeeltelijke reproductie, verzending via elektronische of andere middelen, wijziging, het linken of het gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vanVolvo Car Insurance. De auteursrechten van derden zijn voorbehouden.

Toepasselijke wet en rechtsgebied

Alle juridische betrekkingen die voortkomen uit de toegang tot de Volvo Car Insurance website zijn aan de Nederlandse wetgeving onderworpen. De Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd. Gelieve de wettelijke mededelingen en de notities overgegevensbeveiliging en –bescherming te lezen alvorens verder te gaan. De producten en diensten die op deze website aangeboden worden, zijn alleen bestemd voor personen die woonachtig zijn in Nederland.

Personen gevestigd inde Verenigde Staten

De aangeboden verzekeringen hebben geen betrekking op natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, inclusief Green Card Holders en personen die gedurende langere periode in de VS verblijven. De aangeboden financiële diensten hebben geen betrekking op de US Residents noch op de US-personen volgens de Amerikaanse effectenwetten. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Volvo Car Insurance, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

Volvo Car Insurance
Stationsweg 2
4153 RD Beesd

Postbus 45
4153 ZG Beesd

Telefoon:088 - 99 937 01
E-mail: info@volvocarinsurance.nl 
Website: www.volvocarinsurance.nl